Latest Events

「靜觀舞蹈動作治療項目——疫下動身心,益身心健康計劃」(照顧者項目)

...

Date: 2023-05-15 to 2025-05-14


靜觀舞動 喜悅自在心連心

...

Date: 2024-01-12 to 2024-05-10


2024社區音樂-彩虹''笙''班

...

Date: 2024-02-17 to 2024-05-11


社區音樂工作坊:流行不流行

...

Date: 2024-02-19 to 2024-04-15


和諧心編 SAORI Art Therapy Group

...

Date: 2024-04-18 to 2024-05-09